Ouderbetrokkenheid

Communicatie
De Gesprekcyclus op DNW
Tijdens het schooljaar wordt u twee keer uitgenodigd voor een oudergesprek naar aanleiding van een verslag of rapport. Daarnaast kennen wij het gesprek op (wederzijds)verzoek. Vanaf groep 5 nodigen wij ook uw zoon/dochter uit om bij het gesprek aanwezig te zijn. De gesprekcyclus voor de groepen 7 en 8 wijkt enigszins af vanwege de advisering naar het Voortgezet onderwijs. Natuurlijk zijn tussentijdse gesprekken mogelijk door tijdig een afspraak te maken.
Nb: Voor ouders van nieuwe leerlingen, is het eerste gesprek ongeveer 6 à 8 weken nadat uw kind op school is gekomen.


 
Oudervereniging (OV)
Onze school heeft een oudervereniging waarvan iedere ouder/verzorger automatisch lid wordt bij inschrijving van uw zoon/dochter op onze school. De inzet van de Oudervereniging is belangrijk en vooral gericht op de praktische ondersteuning op school. In samenspraak met het schoolteam c.q. schoolleiding levert het dagelijks bestuur van de Oudervereniging een positieve bijdrage aan de schooltijd van uw kind.
Om dit te kunnen realiseren vraagt de ouderraad jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage. Het organiseren en uitvoeren van activiteiten kan het dagelijks bestuur van de Oudervereniging niet alleen. Hierbij krijgen zij gelukkig veel hulp van ouders/verzorgers die zich aanmelden d.m.v. het "ouderportaal".
Het bevorderen en coördineren van die ouderhulp op school is een belangrijke taak van de Oudervereniging. Betrokkenheid van ouders/verzorgers bij het reilen en zeilen van de school zien wij als een onmisbare schakel in het leerproces van de kinderen. Het mailadres van de oudervereniging is:  oudervereniging@obsdenieuwewereld.nlMedezeggenschapsraad
De MR is het orgaan waarin de diverse groepen die in de school aanwezig zijn, worden vertegenwoordigd. De raad spreekt voor zowel ouders, leerlingen als personeel. Het MR-werk draait om het innemen van een standpunt ten opzichte van datgene wat het bestuur/schooldirectie doet. Een van de belangrijkste instrumenten van de MR daarbij is de instemming- en adviesbevoegdheid.
Het doel is dat de belanghebbenden kunnen meepraten over beslissingen die hen aangaan, en deze behartigt. We streven hierbij kwaliteitsbevordering na. De MR probeert een sfeer van openheid, transparantie en democratie te bevorderen, zodat alle betrokkenen bij school op de hoogte zijn wat er speelt, en daarop kunnen reageren.
Bij de vergaderingen van de MR is de directie regelmatig op uitnodiging aanwezig.
Indien u vragen voor de medezeggenschapsraad heeft kunt u ze bereiken via; mr@obsdenieuwewereld.nl


 
De Tussen de Middag Opvang (TMO)
Tussen het ochtend- en middagprogramma is er voor alle groepen een Tussen de Middag pauze op school van 30 minuten waarbij de kinderen onder begeleiding van ouders op het plein spelen. Van alle ouders/verzorgers verwachten wij bij toerbeurt hulp tijdens deze pauze. Op deze wijze kan de TMO kosteloos geregeld worden. De TMO is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de school en de ouders.
De TMO-werkgroep inventariseert vooraf de wensen en mogelijkheden van de ouders/verzorgers en probeert hier zo veel mogelijk rekening mee te houden. De TMO gaat uit van het solidariteitsprincipe waarbij iedere ouder/verzorger dezelfde bijdrage levert, ongeacht het aantal kinderen uit een gezin op school. Indien ouders niet staat zijn om hun hulpbeurt te vervullen of voor adequate vervanging te zorgen dan kan dit afgekocht worden. Voor of na de middagpauze wordt in de eigen groep de lunch genuttigd.
De organisatie van onze TMO is vrij uniek en gebaseerd op een gezamenlijke inspanning van school en ouders. Zonder de inbreng van ouders is het niet mogelijk de TMO op deze wijze te organiseren. Wij rekenen erop dat iedereen zijn/haar verantwoordelijkheid neemt.

Leerlingen aan het woord

Ik vind het fijn hoe de juf uitlegt en hoe je op school behandeld wordt en dat ze er alles aan doen dat je het leuk hebt op school".

"Je kan goed leren en er zijn leuke klassen en gewoon een leuke school".