Onze visie

Visie en missie OBS De Nieuwe Wereld
1. Identiteit: wie zijn wij?
Op onze basisschool is iedereen welkom, ongeacht zijn of haar achtergrond. Wij willen daarmee een school zijn waar veel aandacht is voor samen leven, leren en werken. Daarmee willen wij een fundament leggen voor een samenleving waarin burgers op elkaar betrokken zijn. In onze school gaat het niet alleen om een respectvolle houding, maar ook om aandacht voor uiteenlopende godsdienstige en maatschappelijke waarden en normen. De school laat kinderen kennis maken met diverse samenlevingsvormen. Het gaat er onder meer om dat kinderen verscheidenheid leren respecteren. Iedereen is apart en uniek met zijn eigen talenten, samen zorgen we er in een veilige sfeer voor om al die talenten met veel passie verder te ontwikkelen! Op deze manier heeft de school een voorbeeldfunctie voor haar leerlingen en de ouders. Verschillen tussen mensen mogen er zijn en zijn een kenmerk van de samenleving waarin we leven.

2. De Missie: Hoe zien wij de opdracht van onze school?
Onderwijs is voortdurend in beweging onder invloed van maatschappelijke veranderingen. Onze school wil een lerende organisatie zijn. Dat betekent dat we vanuit onze visie op kinderen en onderwijs voortdurend aan het leren zijn van en met elkaar. We zien onze schoolorganisatie als een organisatie die gericht is op het voeren van een eigen beleid en vanuit een open houding naar de (veranderende) omgeving. De opdracht van onze school bestaat uit twee belangrijke onderdelen.
  • Het aanleren van basisvaardigheden. Onze kinderen moeten alle kansen krijgen in de maatschappij. Daarom zien wij het als onze eerste en belangrijkste taak om kinderen kennis en vaardigheden mee te geven om op die manier goed toegerust te zijn voor hun plaats in de maatschappij. Basisvaardigheden betekenen voor ons ook werken aan zelfstandigheid, zelfredzaamheid en doorzettingsvermogen. Met andere woorden: aandacht voor een goede werkhouding. Inspiratie en nieuwsgierigheid zijn daarbij belangrijke kenmerken: wij willen dat kinderen open staan voor levenslang leren!
    Wij hebben daarbij hoge verwachtingen van kinderen.
     
  • Waarden en normen. Dit hangt voor ons samen met de hierboven beschreven identiteit. Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen zich gekend voelen: door leerkrachten, door andere kinderen door de ouders en andere volwassenen. Wij willen dus werken aan positieve wederzijdse afhankelijkheid, dit vormt de basis voor een stevige relatie waar iedereen er mag zijn in al zijn verschillen! Dat betekent dat ieder er is voor de ander: we zijn samen en niet alleen.
    Een veilig klimaat is zeer belangrijk. Onze kinderen groeien op in een zeer complexe wereld en wij hopen dat onze kinderen op onze school opgroeien in een klimaat waarin zij gezien worden, waar tolerantie en inlevingsvermogen heerst en waar wij hun helpen in hun sociaal-emotionele ontwikkeling.
    We streven naar duidelijkheid en voorspelbaarheid in ons handelen. We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen.

Ouders aan het woord

"Duidelijke regels. Positieve school. Er wordt respectvol met elkaar omgegaan."

"Wat ik goed vind aan de school is de sfeer, de manier van omgang met elkaar, de zichtbaarheid van het kind als individu, de manier waarop elk kind er mag zijn zoals hij/zij is. De normen en waarden die worden uitgedragen."