Nieuwsbrief 14 augustus 2020

14-08-2020
Beste ouders/verzorgers,

Wij zijn afgelopen week druk bezig geweest met voorbereiden voor de start van het nieuwe schooljaar. Wij verheugen ons alle kinderen weer te zien na de vakantie en hopen dat iedereen weer lekker uitgerust en vol energie is. Toch zal de start dit schooljaar anders zijn dan andere jaren zijn omdat we nog steeds met corona te maken hebben.
In deze nieuwsbrief vindt u de (aangepaste maatregelen) die we als school hanteren. Leest u ze a.u.b. aandachtig door.
In de bijlage vindt u ook een brief van ons bestuur met betrekking tot het beleid.
Verder vindt u in deze nieuwsbrief nog enkele berichten van de TMO en de gymroosters.

Een fijn laatse vakantie weekend en tot maandag!
Gymlessen
Maandag starten de gymlessen voor de groepen 5a, 4, 8 en 7. Tenzij de leerkracht een ander bericht stuurt, moeten deze leerlingen hun gymspullen meenemen.
Gymroosters
gym.PNG
TMO
Vanaf maandag gaan we weer met ondersteuning van ouders de TMO draaien. De roosters heeft u reeds voor de vakantie ontvangen. Graag nog even uw ingeroosterde beurten controleren. Ouders die ingeroosterd zijn blijven voor het toezicht buiten en zorgen voor 1,5m afstand tot andere volwassenen. Indien u aan Covid gerelateerde gezondheidsklachten heeft wordt u verwacht thuis te blijven en dient u zelf voor vervanging te zorgen.

Weer naar school op de fiets!
In de bijlage vindt u een artikel van de ANWB over het zelfstandig fietsend naar school

Aangepaste maatregelen per 17 -8 2020 Start schooljaar 2020-2021
In de wijze waarop we vanaf volgende week gaan werken is uiteraard wederom rekening gehouden met de richtlijnen vanuit de overheid.

We hebben een aantal afspraken aangepast.. Het is belangrijk dat u deze afspraken ook met uw kind bespreekt. 

Wij hebben de richtlijnen van het RIVM-OMT, PO-raad en OPSPOOR gebruikt om vanuit onze visie op regulier onderwijs, het onderwijs voor de  periode na de zomervakantie tot de herfstvakantie vorm te geven. 

Praktijk
In de praktijk zal dit er als volgt uitzien:

Schooltijden:
De schooltijden die wij hanteren zijn weer gelijk als voorheen.
•          Maandag     8:30 – 14:30
•          Dinsdag       8:30 – 14:30
•           Woensdag   8:30 – 12:30
•          Donderdag  8:30 – 14:30
•          Vrijdag         8:30 – 14:30

Halen en brengen
We hanteren geen tijdslots meer maar de normale inloop van 8.20-8.30 uur. Wel vragen we van ouders met kinderen in groep 5 of hoger om buiten het schoolplein afscheid te nemen.
Ouders van leerlingen in groep 1 t/m 4 mogen wel op schoolplein maar niet de school in.
De leerkrachten van groepen 1-2 staan buiten om de kinderen te ontvangen. Aanvankelijk zal de leerkracht van groep 3 dat ook doen. Alle andere leerlingen mogen zelf de school in en naar hun klas..
Wanneer alleen de ouders van de groepen 1 t/m 4 het schoolplein betreden en er slechts 1 ouder de kinderen haalt/brengt moet er in principe voldoende ruimte zijn op het plein om de 1,5 m te handhaven. 
 
 • Kinderen worden door slechts 1 ouder gebracht en gehaald.
 • Ouders van kinderen in groep 5 t/m 8 blijven buiten het schoolplein.
 • Ouders met kinderen in groep 1 t/m 4 mogen op het schoolplein om hun kind te halen of brengen. Zij dienen daarbij zelf de 1,5 m te respecteren en gebruik te maken van de in – en uitgang van het plein.
 • Er komen vaste ingangen en looproutes voor de leerlingen(en ouders).
  Ingang Yellowstonezijde,  uitgang Amazonelaanzijde.
 • Ouders brengen leerlingen niet de school in en verlaten het schoolplein direct nadat zij afscheid hebben genomen van hun kind.
 • Aan het einde van de dag worden de leerlingen groepsgewijs naar buiten gebracht door de leerkracht.
 • Bij het ophalen en brengen staan de leerkrachten van de groepen 1-2 ( aanvankelijk gr 3) buiten om kinderen te ontvangen of aan ouders mee te geven. Kinderen vanaf groep 4 gaan zelf naar klas. 
 • Na schooltijd gaan leerlingen direct naar huis of de BSO. Zij mogen niet op het schoolplein blijven
 •  We vragen u zoveel mogelijk lopend of op de fiets te komen en kinderen die dat kunnen zoveel mogelijk zelfstandig naar school te laten gaan.
Inrichting ruimten
De afstand tussen leerlingen en leerkracht dient niet langer 1,5 m te zijn.
Het ventilatiesysteem van school voldoet volgens de informatie van het bestuur aan de richtlijnen voor voldoende verversing (conform de RIVM-richtlijnen).  Er wordt gewerkt met lucht van buitenaf (geen gesloten circuit).Daarnaast  worden de lokalen extra geventileerd door bij binnenkomst de ramen en de deuren naar de gang open te zetten. 
 
Gezondheid en hygiëne
Vanuit Opspoor gelden de volgende maatregelen. Deze zijn gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM:
•             Geen kinderen met koorts, hoesten, (neus)verkouden, tijdelijk minder ruiken/proeven, benauwdheid op school
•             Kinderen en medewerkers waarvan gezinsleden ziekteverschijnselen vertonen dienen ook thuis te blijven. Ze
               moeten tenminste 24 uur klachtenvrij zijn. *
•             Geen handen geven
•             Personeelsleden dragen geen persoonlijke beschermingsmiddelen. (Mochten teamleden meer
                bescherming willen, dan nemen zij contact op met de directie)
•             Geen ouders (zonder functie in gebouw)
•             Externen alleen in het gebouw  als dat nodig is met ondertekening verklaring.
•             Handen wassen bij binnenkomst, na eetmomenten, na buitenspelen en na gym en uiteraard na toiletbezoek
•             Niezen in ellenboog
•             Gebruik papieren handdoekjes
•             Voor leerlingen/teamleden die lichamelijke beperkingen ondervinden (bijvoorbeeld slechtziendheid,
              doofheid, etc.) en daardoor lastiger aan de richtlijnen kunnen voldoen, wordt binnen school gezamenlijk
             naar een oplossing gezocht.
•   Er wordt niet getrakteerd
•   Geen voedsel ruilen of delen
•   Geen speelgoed vanuit huis mee.

Bij voorkeur: leerlingen moeten zelfstandig naar het toilet kunnen en leerlingen moeten zichzelf kunnen omkleden voor en na gymles. Ouders dienen rekening te houden met kledingkeuze.

LET OP: Wordt gesignaleerd  dat een leerling op school aan covid gerelateerde klachten* heeft dan treedt de leraar in overleg met een collega die als bhv’er is aangesteld. Indien nodig worden ouders verzocht hun kind z.s.m. op te halen om mogelijke verspreiding te voorkomen. Bij het vermoeden op koorts, worden broertjes en zusjes ook meegenomen naar huis.

* Indien de klachten hooikoorts of chronisch verkoudheid betreft, dan vragen we u contact op te nemen met de dienstdoende jeugdarts via het JGZ Planbureau (075-6518340). De jeugdarts zal na overleg met u een advies uitbrengen voor de toelating tot school. Als GGD/jeugdarts aangeeft dat zij welkom zijn op school omdat het bv hooikoorts of chronische verkoudheid betreft, moeten ouders/verzorgers een medische verklaring ondertekenen. Hierna zijn zij weer welkom op school.
Ouders moeten dus deze ingevulde gezondheidsverklaring meegeven aan hun kind op de eerste dag dat zij weer naar school gaan.
Voor meer informatie: RIVM Langdurig-neusverkouden-kinderen.

Melden GGD
Wanneer er 3 of meer kinderen met Corona-gerelateerde klachten in een groep zijn dan moet dit worden doorgegeven aan de directie. Deze meldt dat dan bij de GGD (en Bestuur).

Quarantaine voor o
uders en kinderen boven de 12 jaar in quarantaine, kinderen onder de 12 jaar mogen wel naar school.
Wie terugkomt uit een land met een code oranje of rood vanwege corona, wordt dringend geadviseerd 14 dagen in quarantaine te gaan. Ouders en kinderen boven de 12 jaar moeten na een vakantie in een oranje of rood land thuisblijven en mogen niet op school of op het schoolplein komen.
Voor eventueel halen en brengen van kinderen zullen deze ouders, anderen moeten vragen.
 
Kinderen van 4 tot en met 12 jaar uit deze gezinnen mogen wel naar school, kinderopvang (waaronder buitenschoolse opvang) en aan sportactiviteiten deelnemen, tenzij zij gezondheidsklachten hebben.

Schoonmaak
Elke dag worden naast de reguliere schoonmaak de volgende zaken extra schoongemaakt:
• Deurkrukken, tafels, zeep en handdoekdispensers, toiletdeuren en kranen,  
   toiletbrillen, lichtknopjes.

• Overdag wordt er ma/di/do en vr tussen 11.00-12.00u een extra sanitaire
  schoonmaak gedaan door het schoonmaakbedrijf.

• De leerlingen/leerkracht maken aan het einde van de dag de rugleuning, tafels,
   chroombooks en speelgoed schoon.

• Verder heeft OPSPOOR gezorgd voor een zgn. desinfectiezuil op elke school voor de
   medewerkers. Voor toiletbezoek van personeel is gezorgd voor een afsluitbare wc-bril,
   rubberhandschoenen en desinfecterende doekjes.


Fysieke afstand:
Leerlingen mogen met elkaar spelen en in een groepje bij elkaar zitten. Ook hoeft er niet langer 1,5 m gehanteerd worden tussen leerling en leerkracht.
Dit geldt uiteraard niet voor volwassenen. Wij blijven minimaal 1,5 meter uit elkaar.

Pauze en buitenspelen
De leerlingen worden zoveel als mogelijk mee naar buiten genomen.
Ouders mogen niet in school maar ouders met een functie/rol binnen school mogen na ondertekening van een gezondheidsverklaring de scholen in. Daarmee kunnen we weer geheel gebruik maken van de TMO voor de Tussen de Middag Opvang. De vaste TMO-coördinatoren kunnen met ondersteuning van de ingeroosterde ouders de TMO verzorgen. De ingeroosterde ouders blijven wel  in principe buiten voor het toezicht.       

Activiteiten binnen school
Gym en buitenspelen gaat gewoon door. Kinderen vanuit verschillende groepen worden niet langer gescheiden door de ruimte en in tijd van het buitenspelen.
Gymlessen worden weer met in achtneming van de geldende voorschriften gegeven in de gymzaal. De 1,5m hoeft niet langer gehanteerd te worden (binnen en buiten). De 1,5m dient wel gehanteerd te worden tussen volwassenen onderling. 

Schoolreizen/ excursies/ uitjes en feesten
Schoolreisjes Schoolreisjes/excursies mogen weer.
Hierbij dient echter ook rekening te worden gehouden met alle richtlijnen die vanuit de regering zijn gesteld en de lokale/regionale richtlijnen. Ouders die meegaan wordt gevraagd om een gezondheidsverklaring.

Communicatie met ouders
Gebeurt via ouderportaal en eventueel telefoon en video-overleg.

Externen in de school
Ambulante medewerkers (iedereen die ondersteuning biedt aan het onderwijs (coaches/begeleiders leerkrachten-leerlingen/vakdocenten etc) mogen na ondertekening van een gezondheidsverklaring de scholen in.

Onderwijs op afstand
Voor onze leerlingen verzorgen we op dit moment geen Onderwijs op Afstand.
Er is echter 1 uitzondering:  Alhoewel we geen Onderwijs op Afstand meer verzorgen, moeten we samen voor maatwerk zorgen als het leerlingen betreft die zelf of waarvan een direct gezinslid in de risicogroep vallen.

Mocht u vragen hebben dan kunt u deze aan de leraar, intern begeleider of schoolleiding stellen

We hopen u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd,

Namens het team van obs De Nieuwe Wereld

Met vriendelijke groet,                                                                                 
Dennis van Alfen                                                                                               
Directeur                                                                                                                                                                         

 

T 0299 647 374
dir@obsdenieuwewereld.nl  
http://www.obsdenieuwewereld.nl                                                                      
…………………………………………………………………………………………………………………….
obs De Nieuwe Wereld • Yellowstone 11 • 1448 XW • Purmerend

 

Leerlingen aan het woord

"Er zijn hele goede juffen en meesters die je ook vertrouwen en ze geven heel goed les, vooral mijn juffen".

"Goeie ideeën voor het werk, goede uitleg, het thema, bijna alles van deze school". "Het is een gezellige en leerzame school".