Nieuwsbrief 12 juni 2020

11-06-2020
Beste ouders en verzorgers,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van obs De Nieuwe Wereld.
Het team van obs De Nieuwe Wereld wenst u een goed weekend.

Aangepaste maatregel hooikoorts en chronische verkoudheid
Ten aanzien van kinderen met hooikoorts en/of chronische verkoudheidsklachten zijn de regels vanuit OPSPOOR enigszins aangepast:

  • Leerlingen die gedurende de dag verkouden zijn, worden verzocht opgehaald te worden:
  • Ouders kunnen contact opnemen met de jeugdarts of GGD ( 075-6518340)
  • Als GGD/jeugdarts aangeeft dat zij welkom zijn op school omdat het bv hooikoorts of chronische verkoudheid betreft, moeten ouders/verzorgers een medische verklaring ondertekenen. Hierna zijn kinderen weer welkom op school.
    Nieuw is dus dat ouders deze ingevulde gezondheidsverklaring meegeven aan hun kind na overleg met de jeugdarts.*
    * U vindt dit formulier in de bijlage of kunt er één via school verkrijgen.

Gymnastiek
Vanwege de Corona maatregelen is het nog steeds niet mogelijk om de gymlessen in  de gymzaal te laten plaats vinden. Daarom vinden zullen de gymlessen nog steeds in aangepaste vorm op het schoolplein worden gegeven op maandag en vrijdag.
Dat betekent dat de groepen die normaal op maandag en vrijdag bij de gymzaal starten dus nog gewoon op school hun dag beginnen.

Halen en brengen
We ervaren dat het bij het halen en brengen een stuk drukker is nu alle kinderen weer naar school gaan. Vooral bij de kleuteringang van het plein is het drukker.
Door de tijdvakken goed aan te houden voor het halen en brengen van uw kind helpt u mee om de drukte bij het in en uitgaan van de school acceptabel te houden. Daarnaast doen we uiteraard een beroep op uw verantwoordelijkheid om zelf de 1,5 m goed te blijven bewaken t.o.v. anderen en zoveel mogelijk de ruimte op te zoeken en laten voor anderen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Oudergesprekken
De ouders van de groepen 3 t/m 6 ontvangen vanaf vandaag een uitnodiging voor de oudergesprekken. De gesprekken zullen via een video-verbinding in Google Meet worden gevoerd.

Bericht van de TMO
Beste ouders/verzorgers, 

Binnenkort ontvangt u een afkoopnota of een schema met uw ingeplande TMO hulpbeurten voor het schooljaar 2020-2021. Met betrekking tot de TMO hulpbeurten willen wij u het volgende mededelen: 

Gezien het totaal aantal leerlingen voor komend schooljaar, is in overeenstemming met directie en MR, besloten de TMO pauzes terug te brengen van 2 uur naar 1,5 uur. 

Het totaal aantal uren dat wij uw hulp nodig hebben blijft ongewijzigd (9 uur) 

Dit houdt in dat iedere hulpouder 6 hulpbeurten van 1,5 uur zal vervullen; van 11:30-13:00 uur

Wij danken u alvast voor uw medewerking en houden u op de hoogte van eventuele wijzigingen. 

Met vriendelijke groeten, 

TMO werkgroep 

Nb: van een aantal ouders hebben wij nog geen inschrijfformulier retour ontvangen. Wilt u deze alsnog per omgaande inleveren of deze per mail sturen aan tmo@obsdenieuwewereld." 

Fijn weekend
 

Ouders aan het woord