Nieuwsbrief 5 juni 2020

05-06-2020
Beste ouders en verzorgers,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van obs De Nieuwe Wereld.
Deze nieuwsbrief bevat een belangrijk bericht omtrent de volledige opening van de school volgende week.
Neemt u het bericht a.u.b. goed door zodat u goed geïnformeerd bent.
We zien de kinderen graag op donderdag 11 juni.

Het team van obs De Nieuwe Wereld wenst u een goed weekend.

logo-de-nieuwe-wereld.jpg
Purmerend, 5  juni 2020


Beste ouders/verzorgers,

Wij zijn ons aan het voorbereiden op de volledige heropening van onze school zodat wij het onderwijs met de kinderen weer op kunnen pakken. Natuurlijk zijn we daar ontzettend blij mee! Wij verheugen ons om weer met alle kinderen de dag door te brengen. In de wijze waarop we volgende week gaan werken is uiteraard rekening gehouden met de richtlijnen vanuit de overheid.
We hebben striktere afspraken gemaakt over de hygiënemaatregelen en het halen en brengen van de kinderen. Het is belangrijk dat u deze afspraken ook met uw kind bespreekt.

Wij hebben de richtlijnen van het RIVM-OMT, PO-raad en OPSPOOR gebruikt om vanuit onze visie op regulier onderwijs, het onderwijs voor de laatste periode tot de zomervakantie vorm te geven. Dit betekent concreet :
 
De Nieuwe Wereld zal weer 5 dagen per week open zijn.
We hanteren hetzelfde lesdagen rooster als voorheen zodat de aansluiting met de kinderopvang etc. en BSO op een goede manier verloopt.

Praktijk
In de praktijk zal dit er als volgt uitzien:

Schooltijden:
De schooltijden die wij hanteren zijn gelijk aan de huidige tijden en wijken per groep gering af in verband met het haal- en brengschema
•          Maandag     8:30 – 14:30
•          Dinsdag       8:30 – 14:30
•           Woensdag   8:30 – 12:30
•          Donderdag  8:30 – 14:30
•          Vrijdag         8:30 – 14:30

Halen en brengen
Nu weer alle kinderen naar school gaan willen we voorkomen dat er massale haal- en brengmomenten van leerlingen ontstaan. Hierdoor zullen er namelijk veel ouders bij het hek of schoolplein moeten wachten.
•          We vragen u zoveel mogelijk lopend of op de fiets te komen en kinderen die dat
              kunnen zoveel mogelijk zelfstandig naar school te laten gaan.

•          We blijven gebruik maken van tijdsloten voor het begin en einde van de  
              schooldag(deel).

•          Kinderen worden door slechts 1 ouder gebracht en gehaald.
•          Ouders brengen leerlingen niet de school in en verlaten het schoolplein direct
             nadat zij afscheid hebben genomen van hun kind.

•          Er zijn vaste ingangen en looproutes voor de leerlingen.
•          Er wordt meer ruimte gecreëerd voor wachtende ouders aan de Amazonelaan
              vanwege de smalle stoep. Wachtende ouders kunnen hier op het plein aan de
              binnenkant langs het hek en achter de pionnen wachten tot zij hun kind kunnen  
              ontvangen. Een paar parkeervakken zullen worden vrijgehouden voor ouders      
              met fietsen.

•          Aan het einde van de dag worden de leerlingen groepsgewijs naar buiten
             gebracht.

•          Bij het ophalen en brengen staan de leerkrachten van de groepen 1-2 t/m 3
             buiten om kinderen te ontvangen of aan ouders mee te geven. Kinderen vanaf
             groep 4 gaan zelf naar klas.

•          Na schooltijd gaan leerlingen direct naar huis of de BSO. Zij mogen niet op het
             schoolplein blijven

 
groepen Brengtijd Ophaaltijd
Groepen
8a en 6/7  hoofdingang
8:20- 8:25 14:25 
Groep 3  
             kleuteringang
Groep 8b en 7
          hoofdingang
8:25- 8:30 14:30
Groep 1/2a       
              kleuteringang
Groep 4a
piekgebouw 4a kant
Groep 5
               hoofdingang
8:30 – 8:35 14:35
Groep 4b
    piekgebouw 4b kant
Groep 1-2c
            kleuteringang
Groep 6
          hoofdingang
8:35 – 8:40 14:40
Groep 1-2 b
           kleuteringang


Gezondheid en hygiëne
Vanuit Opspoor gelden de volgende maatregelen. Deze zijn gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM:
•          Geen kinderen met koorts, hoesten, (neus)verkouden, tijdelijk minder
             ruiken/proeven, benauwdheid 

             op school
•          Kinderen en medewerkers waarvan gezinsleden ziekteverschijnselen vertonen
              dienen ook thuis te blijven. Ze moeten tenminste 24 uur klachtenvrij zijn.

•          Geen handen geven
•          Geen ouders in gebouw (zie uitzonderingen)
•          Geen externen in het gebouw  (zie uitzonderingen)
•          Handen wassen bij binnenkomst, na eetmomenten, na buitenspelen en na gym en
             uiteraard na toiletbezoek

•          Niezen in ellenboog
•          Gebruik papieren handdoekjes
•            Voor leerlingen/teamleden die lichamelijke beperkingen ondervinden
              (bijvoorbeeld slechtziendheid, doofheid, etc.) en daardoor lastiger aan de
              richtlijnen kunnen voldoen, wordt binnen school   

              gezamenlijk naar een oplossing gezocht.
•            Er worden geen traktaties uitgedeeld.
•          Geen voedsel ruilen of delen
•          Geen speelgoed vanuit huis mee
Bij voorkeur: leerlingen moeten zelfstandig naar het toilet kunnen en leerlingen moeten zichzelf kunnen omkleden voor en na gymles. Ouders dienen rekening te houden met kledingkeuze.
LET OP: Wordt gesignaleerd je dat een ouder of leerling op school een van bovenstaande klachten heeft dan treedt de leraar in overleg met een collega die als bhv’er is aangesteld. Indien nodig worden ouders verzocht hun kind z.s.m. op te halen om mogelijke verspreiding te voorkomen. Bij het vermoeden op koorts, worden broertjes en zusjes ook meegenomen naar huis.

* Indien de klachten hooikoorts of chronisch verkoudheid betreft, dan vragen we u contact op te nemen met de dienstdoende jeugdarts via het JGZ Planbureau (075-6518340). De jeugdarts zal na overleg met u een advies uitbrengen voor de toelating tot school.
Voor meer informatie: RIVM Langdurig-neusverkouden-kinderen.

Schoonmaak
Elke dag worden naast de reguliere schoonmaak de volgende zaken extra schoongemaakt:
• Deurkrukken, tafels, zeep en handdoekdispensers, toiletdeuren en kranen,  
   toiletbrillen, lichtknopjes.

• Overdag wordt er ma/di/do en vr tussen 11.00-12.00u een extra sanitaire
  schoonmaak gedaan door het schoonmaakbedrijf.

• De leerlingen/leerkracht maken aan het einde van de dag de rugleuning, tafels,
   chroombooks en speelgoed schoon.

• Verder heeft OPSPOOR gezorgd voor een zgn. desinfectiezuil op elke school voor de
   medewerkers. Voor toiletbezoek van personeel is gezorgd voor een afsluitbare wc-bril,
   rubberhandschoenen en desinfecterende doekjes.


Fysieke afstand:
Leerlingen mogen met elkaar spelen en in een groepje bij elkaar zitten.
Dit geldt uiteraard niet voor volwassenen. Wij blijven minimaal 1,5 meter uit elkaar.
Wij willen dit ook zoveel mogelijk hanteren tussen leerkracht en leerling. Daar waar mogelijk hebben de leerkrachten die dit wenselijk vinden hun eigen ruimte begrensd in het klaslokaal.


Pauze en buitenspelen
De leerlingen worden zoveel als mogelijk mee naar buiten genomen.
Ouders mogen niet in school maar ouders met een functie/rol binnen school mogen na ondertekening van een gezondheidsverklaring de scholen in. Daarmee kunnen we weer gedeeltelijk gebruik maken van de TMO voor de Tussen de Middag Opvang. De vaste TMO-coördinatoren kunnen met ondersteuning van personeel de TMO verzorgen.          
Het schoolplein wordt verdeeld in meerdere vakken waarbinnen een klas speelt.

Jassen/tassen lunch
Waar het handiger is om jassen en tassen in de klas te bewaren om opstoppingen in de gangen te voorkomen wordt dat gedaan. Anders wordt gewoon van de kapstokken gebruik gemaakt.

Materialen:
De leerlingen zullen alle materialen die nu thuis worden gebruikt (werkboeken en leerboeken) mee terug naar school moeten nemen. Alle Chromebooks die geleend zijn van school worden op vrijdag 5 juni 2020 weer geretourneerd. Daarbij worden ze gecontroleerd op functioneren en eventuele schade..

(Nood)opvang:
Vanaf 8 juni wordt er geen noodopvang meer verzorgd en moeten ouders extra uren die afgenomen worden bij de opvang weer volledig zelf betalen.Schoolreizen/ excursies/ uitjes en feesten
Helaas, maar al deze festiviteiten zijn voor dit schooljaar reeds afgelast. Wij hopen met elkaar het aankomende schooljaar deze achterstand dubbel en dwars in te halen. We hebben u al geïnformeerd over de regeling omtrent de schoolreisbijdrage.
De verjaardag van uw kind wordt wel gevierd maar er mag helaas nog niet getrakteerd worden.


Ouders in school
Ouders en externen die geen rol spelen in het onderwijs zijn volgens de richtlijnen van het kabinet en Opspoor niet welkom in de school maar mogen buiten het gebouw verwelkomd worden.
Ouders met een functie binnen de school kunnen op verzoek en in overleg met school deze taak/functie weer vervullen. Zij dienen daarbij een gezondheidsverklaring in te vullen.

Communicatie met ouders
Gebeurt via ouderportaal en eventueel telefoon en video-overleg.

Oudergesprekken
Ouders/verzorgers kunnen we helaas voorlopig nog niet ontvangen binnen de muren van de school.
Daarom zal dit telefonische of via videogesprekken met u gevoerd worden.

Externen in de school
Ambulante medewerkers (iedereen die ondersteuning biedt aan het onderwijs (coaches/begeleiders leerkrachten-leerlingen/vakdocenten etc) mogen na ondertekening van een gezondheidsverklaring de scholen in.

Kinderen die thuisonderwijs volgen
Voor leerlingen met bijzondere gezondheidsrisico’s kan in overleg met de huisarts of GGD een uitzondering worden gemaakt. Er zijn slechts een paar kinderen die thuisonderwijs volgen vanwege kwetsbare gezondheid of gezinsleden met een kwetsbare gezondheid.
Op dit moment zijn er nog steeds leerlingen die thuis zijn zonder in een risicogroep te vallen. Voor deze leerlingen hoeft er na 8 juni geen Onderwijs op Afstand meer georganiseerd worden. Deze leerlingen worden op school verwacht.

Voor leerlingen die zelf (of waarvan een gezinslid) binnen de risicogroep vallen wordt maatwerk geleverd. Dus in de vorm van een weektaak, digitale instructie en een contactmoment per week. Dit wordt verder afgestemd met de intern begeleider.
OPSPOOR en leerplicht willen graag zicht op deze leerlingen dus dit wordt geïnventariseerd.


MR
Het onderwijsplan zoals nu gevormd is overlegd en heeft instemming van de MR.

Mocht u vragen hebben dan kunt u deze aan de leraar, intern begeleider of schoolleiding stellen

We hopen u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd, maar realiseren ons dat wellicht niet alle vragen beantwoord zijn.
Indien nodig zullen we op woensdag 10 juni u een laatste update geven over de start van donderdag 11 juni.
Mocht u tussendoor nog vragen hebben dan kunt u ons via BasisOnline bereiken.


Wij danken u voor uw enorme inzet en steun tijdens afgelopen periode en hopen gezamenlijk weer een mooie volledige opening met alle kinderen te hebben.

Namens het team van obs De Nieuwe Wereld

Met vriendelijke groet,                                                                                 
Dennis van Alfen                                                                                               
Directeur                                                                                                                                                                         

 

T 0299 647 374
dir@obsdenieuwewereld.nl  
http://www.obsdenieuwewereld.nl                                                                      
…………………………………………………………………………………………………………………….
obs De Nieuwe Wereld • Yellowstone 11 • 1448 XW • Purmerend
 

Ouders aan het woord

"Duidelijke regels. Positieve school. Er wordt respectvol met elkaar omgegaan."

"Wat ik goed vind aan de school is de sfeer, de manier van omgang met elkaar, de zichtbaarheid van het kind als individu, de manier waarop elk kind er mag zijn zoals hij/zij is. De normen en waarden die worden uitgedragen."