Nieuwsbrief 20 mei 2020

20-05-2020
Beste ouders en verzorgers,

Hierbij ontvangt u de Nieuwsbrief van obs De Nieuwe Wereld.

U heeft zeer waarschijnlijk vernomen dat de basisscholen vanaf 8 juni weer geheel open zullen gaan mits er geen aanleiding is in de ontwikkelingen om de maatregelen weer aan te scherpen. We zullen de komende weken ons gaan voorbereiden op de gehele openstelling.
We verwachten dat er de komende dagen aanvullende richtlijnen zullen komen ten aanzien van de inrichting en organisatie van de school. Uiteraard houden we u op de hoogte over de manier waarop we dat gaan doen.
Belangrijk om te vermelden is dat wij van 8 t/m 10 juni studiedagen hebben zodat de eerste schooldag met gehele openstelling van de school op donderdag 11 juni zal zijn. (zie kalender en nieuwsbrief)

Het team van obs De Nieuwe Wereld wenst u een goed Hemelvaartweekend toe,

Rapporten
Het doel van de rapporten is u te informeren waar uw kind staat in zijn/haar ontwikkeling. In de afgelopen periode van thuiswerken en de periode die nog voor ons ligt kunnen onvoldoende resultaten en informatie verzameld worden om een actueel en reëel rapport te maken.
Zo is het lastig, zo niet onmogelijk om de afgenomen methodetoetsen op validiteit te beoordelen omdat de afname omstandigheden van deze toetsen niet gelijk en controleerbaar zijn.
Tegelijk zijn de thuiswerkperiode en de huidige omstandigheden op school niet vergelijkbaar met de normale situatie waardoor observaties en het beoordelen van competenties niet of niet op een reële manier kan geschieden.
Dat betekent allemaal dat een rapport op dit moment niet gemaakt kan worden.
We vinden het wel belangrijk om u als ouders te informeren en door u geïnformeerd te worden (o.a. hoe het thuis onderwijs is gegaan).

Zoals u heeft kunnen lezen nemen we de komende weken wel de LOVS toetsen af. Afname is belangrijk om te bepalen waar de kinderen nu staan. Dat is belangrijk om het aanbod voor het komende schooljaar zo goed mogelijk te kunnen afstemmen. De afgelopen periode zal voor sommige kinderen merkbaar zijn in de resultaten en voor andere niet of minder. Ook dit zal nadere toelichting vragen. We willen de toetsen in het juiste licht kunnen zetten.
Dat willen we doen in een oudergesprek. Zodoende wordt u goed op de hoogte gebracht en kan de informatie op de juiste manier toegelicht worden.

Er zal dus in de laatste weken geen rapport worden uitgedeeld maar wel met alle ouders een gesprek worden gehouden.
Dat betekent:
Groepen 1-2; ouders worden binnenkort uitgenodigd omdat er geen LOVS toetsen hoeven te worden afgenomen en de leerkrachten graag spoedig met u in gesprek willen.
Groepen 3 t/m 6 worden uitgenodigd in de reguliere oudergesprek week (22-26 juni).
Groepen 7; het voorlopig advies gesprek is het eindgesprek geweest. Alleen wanneer aan het einde van jaar blijkt dat kinderen wat anders laten zien dan verwacht, zullen de leerkrachten contact opnemen.
Groepen 8; geen oudergesprek
Vooralsnog zal het gesprek via een video verbinding worden gedaan, tenzij de versoepeling van de maatregelen het toelaat om het op een andere manier te organiseren.
 

Ouders aan het woord

"Duidelijke regels. Positieve school. Er wordt respectvol met elkaar omgegaan."

"Wat ik goed vind aan de school is de sfeer, de manier van omgang met elkaar, de zichtbaarheid van het kind als individu, de manier waarop elk kind er mag zijn zoals hij/zij is. De normen en waarden die worden uitgedragen."