Nieuwsbrief 8 mei 2020

08-05-2020
Beste ouders.
Hierbij nog een update bericht.
Leest u a.u.b. de nieuwsbrief van voor de meivakantie nog een keer goed door i.v.m. de afspraken. Het is bijzonder belangrijk dat u en uw kinderen zich aan deze regels en richtlijnen houden om de veiligheid voor uw kinderen, u zelf en anderen zo goed mogelijk te waarborgen.
We moeten het samen doen en rekenen erop dat iedereen zijn gezond verstand gebruikt en rekening met elkaar houdt.Alleen dan kunnen we het met elkaar goed regelen.
Brengen en halen van de kinderen.
In verband met het vlot doorstromen en voorkomen van opstoppingen tijdens het halen en brengen willen we u nogmaals uitdrukkelijk verzoeken om u aan de ingeroosterde breng- en haaltijden te houden.
Let op: 
  • Gezinnen met meerdere kinderen komen op de tijd van het jongste kind .
  • Alleen ouders met leerlingen in groep 1-2 betreden het schoolplein en geven hun kind af bij de leerkracht op het schoolplein. Alle andere ouders blijven buiten het hek.

Breng- en haal tijden
groepen Brengtijd Ophaaltijd
Groepen
8a en 6/7  hoofdingang
 8:20- 8:25 14:25 
Groep 3  
             kleuteringang
   
Groep 8b en 7
          hoofdingang
8:25- 8:30 14:30
Groep 1/2a       
              kleuteringang
Groep 4a
piekgebouw 4a kant
Groep 5
               hoofdingang
8:30 - 8:35 14:35
Groep 4b
    piekgebouw 4b kant
Groep 1-2c
            kleuteringang
Groep 6
          hoofdingang
8:35 - 8:40 14:40
Groep 1-2 b
           kleuteringang


Gezondheid: 
o          Koorts, hoesten, neusverkouden, benauwd? Blijf thuis!
             Indien bij een leerling op school een van bovenstaande klachten wordt
             geconstateerd dan wordt ouders verzocht het kind onmiddellijk op te halen om
             mogelijke verspreiding te voorkomen.
             Bij het vermoeden op koorts, worden
             broertjes en zusjes ook meegenomen naar huis.

o          Kinderen en medewerkers waarvan gezinsleden ziekteverschijnselen vertonen
             dienen ook thuis te blijven. Ze moeten tenminste 24 uur klachtenvrij zijn.

o          Geen handen geven
o          Geen ouders in gebouw
o          Geen externen in het gebouw 
o          Handen wassen bij binnenkomst, na eetmomenten, na buitenspelen en na gym en
            uiteraard na toiletbezoek

o          Niezen in elleboog
o          Gebruik papieren handdoekjes
o          Geen traktaties
o          Geen voedsel ruilen of delen
o          Geen speelgoed vanuit huis mee

Leerlingen moeten zelfstandig naar het toilet kunnen en leerlingen moeten zichzelf kunnen omkleden voor en na de gymles. Wij vragen ouders rekening te houden met de kledingkeuze.
Hooikoorts/chronische verkoudheid
Alhoewel wij weten dat de symptomen van hooikoorts enigszins gelijk zijn aan die van Corona en mensen met hooikoorts dit vaak ook herkennen vanuit eerdere ervaringen, willen wij met klem benadrukken dat zowel leerkrachten als leerlingen met verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts boven de 38 graden en/of benauwdheid (bij hen zelf of een gezinslid) thuisblijven. Totdat zijzelf of het gezinslid bij koorts en/of benauwdheid 24 uur klachtenvrij of negatief op corona getest zijn, zullen zij vanuit huis Onderwijs op Afstand moeten verzorgen of volgen.
Materialen:
De leerlingen zullen materialen die nu thuis worden gebruikt werkboeken en leerboeken mee naar school nemen en aan het einde van de schooldag weer mee naar huis in een stevige tas. Dit is heel belangrijk daar de leerlingen alleen met hun eigen materialen kunnen werken.
Voor de leerlingen in de groepen 7 en 8 die een chroombook van school hebben geleend vragen we om dit chroombook mee te nemen op de dag dat zij naar school gaan. Dat dient natuurlijk op voorzichtige en veilige wijze te gebeuren.
Mocht de leerling iets vergeten zijn dient de ouder/verzorger dit na te brengen. De leerling haalt dit bij het hek op. De ouder/verzorger komt niet zelf het plein op
NB: ouders die in het bezit zijn van een leen chroombook van school en deze niet langer nodig hebben verzoeken we om deze z.s.m. te retourneren.
Noodopvang:
Leerlingen met ouders/verzorgers in cruciale beroepen die gebruik moeten maken van noodopvang en die zich schriftelijk hebben gemeld hebben reeds antwoord op hun verzoek gekregen.
Wanneer de verzoeken zijn toegekend worden hun kinderen in de eigen groep opgevangen voor de verzochte dag(en).
Indien dit anders is vanwege de aantallen dan worden deze ouders daarvan op de hoogte gesteld via een email bericht.

Gymlessen
In overleg met Spurd  is overeengekomen dat de vakleerkrachten buiten gymles mogen geven. De gymles kan alleen op het schoolplein of in de directe nabijheid van het schoolgebouw georganiseerd worden. Dit zal allemaal in aangepaste vorm en tijden zijn.
We proberen in ieder geval wel beweegmomenten voor de kinderen te organiseren.
Aanstaande maandag zal dit nog niet plaatsvinden omdat deze dag primair voor opstarten en weer wennen aan elkaar en de nieuwe situatie gebruikt wordt.

Het team van obs De Nieuwe Wereld wenst u een goed weekend en tot komende week!


 

Leerlingen aan het woord

Ik vind het fijn hoe de juf uitlegt en hoe je op school behandeld wordt en dat ze er alles aan doen dat je het leuk hebt op school".

"Je kan goed leren en er zijn leuke klassen en gewoon een leuke school".