Nieuwsbericht herstart school op 11 mei

23-04-2020
Beste ouders en verzorgers,
Wij zijn ons aan het voorbereiden op de heropening van onze school zodat wij het onderwijs met de kinderen na de meivakantie weer op kunnen pakken. Natuurlijk zijn we daar ontzettend blij mee! Wij verheugen ons om alle kinderen weer te zien. In de wijze waarop we met de kinderen zullen starten is uiteraard rekening gehouden met de richtlijnen vanuit de overheid. Daarnaast is de start ook passend bij onze schoolsituatie
We hebben striktere afspraken gemaakt over de hygiënemaatregelen en het halen en brengen van de kinderen. Het is belangrijk dat u deze afspraken ook met uw kind bespreekt.

Wij hebben de richtlijnen van het kabinet en Opspoor gebruikt om vanuit onze visie op regulier onderwijs, het onderwijs voor de komende periode vorm te geven. Dit betekent concreet :

In eerste instantie wordt de methodiek die we de afgelopen weken volgden, voortgezet en als uitgangspunt gehanteerd. Het Onderwijs op Afstand wordt door de gehele groep gevolgd.
De Nieuwe Wereld zal 4 dagen per week open zijn en we kiezen ervoor om de groepen in 2 groepen te splitsen.
Hierdoor kunnen we zoveel als mogelijk realiseren dat kinderen uit eenzelfde gezin hetzelfde rooster kunnen volgen en de aansluiting met de kinderopvang en het ontlasten van ouders/verzorgers zo op de beste manier verloopt.

Praktijk
In de praktijk zal dit er als volgt uitzien:

          Reguliere leerlingen - zij gaan 2 dagen per week naar school en volgen 2 dagen per week (+woe) het onderwijs vanuit huis. Op de dagen dat de kinderen naar school gaan krijgen ze nieuwe lesstof (instructie) aangeboden en wordt aandacht besteed aan sociaal-emotionele ontwikkeling. Op de dagen dat de kinderen thuis zijn vindt  zelfstandige verwerking plaats(met evt. ondersteuning van ouder).
Bij de verdeling is gekozen voor een groep die maandag en donderdag naar school gaat en een groep die dinsdag en vrijdag naar school gaat.
Over de indeling van de groepen kan niet overlegd worden. Wij geven er voorrang aan broertjes/ zusjes tegelijkertijd op te vangen en niet verdeeld over de verschillende dagen van de week. Daarmee blijft het halen en brengen namelijk zo beperkt mogelijk.

          Leerlingen met ouders in cruciale beroepen - deze kinderen zijn indien nodig alle dagen welkom, de 5e  dag verzorgen we in overleg met de kinderopvang
          Kwetsbare leerlingen - deze kinderen zijn in overleg 2 of 4 dagen welkom. Indien noodzakelijk kan een 5e dag worden verzorgd in overleg met de kinderopvang

De leerkracht verzorgt het onderwijs vanuit het lokaal waar de leerlingen normaal gesproken aanwezig zijn. Dit betekent dat er op deze manier 1 dag per week wordt vrijgemaakt om het onderwijs op orde te houden.

NB: Informatie over de dagen dat uw kind naar school gaat ontvangt u van de leerkracht evenals specifieke groepsinformatie.

Schooltijden:
De schooltijden die wij hanteren zijn gelijk aan de huidige tijden en wijken per groep gering af in verband met het haal- en brengschema.  Leraren hebben daarna tijd om lessen voor te bereiden, contact te leggen met zieke leerlingen e.d.
•          Maandag     8:30 – 14:30
•          Dinsdag       8:30 – 14:30
•          Donderdag  8:30 – 14:30
•          Vrijdag         8:30 – 14:30
Woensdag zelfstandig werken thuis, leraren zijn thuis of op school en bereiden de lessen voor.

Halen en brengen
Om te voorkomen dat er opstoppingen en /of onnodig fysiek contact tussen ouders en leraren ontstaat, hanteren wij tijdsloten en de volgende regels:


•          De leerlingen worden bij voorkeur lopend of op de fiets gehaald en gebracht waarbij de ouders zelf rekening houden met de 1,5 meter afstand


•          Ouders brengen hun kind niet in de school, slechts ouders met kinderen in groep 1-2 mogen het schoolplein betreden om hun kind bij de leerkracht op het schoolplein te brengen. Andere ouders nemen buiten het hek afscheid. De leerling gaat zelf via de juiste ingang naar de klas. Let op: Gezinnen met meerdere kinderen komen op de tijd van het jongste kind


•          Elke groep krijgt een vaste in- en uitgang van de school en we werken met tijdsloten, (zie bijgevoegd schema). We rekenen erop dat u zich aan deze tijden houdt zodat er geen onnodige wachten, opstoppingen e.d. ontstaat.  Let op:


•          Aan het eind van de dag worden de leerlingen groepsgewijs naar buiten gebracht, zie onderstaand schema


•          Ouders zorgen ervoor dat zij op tijd, zichtbaar en toch op wenselijke afstand van elkaar op hun kind wachten. Kinderen van groepen 1-2 mogen door hun ouders op het schoolplein worden opgehaald via de aangegeven route.

Gezondheid:

•          Koorts, hoesten, (neus)verkouden, benauwd? Blijf thuis!
              (Indien bij een leerling op school een van bovenstaande klachten wordt
             geconstateerd dan wordt ouders verzocht het kind onmiddellijk op te halen om
             mogelijke verspreiding te voorkomen. Bij het vermoeden op koorts, worden
             broertjes en zusjes ook meegenomen naar huis).

•          Kinderen en medewerkers waarvan gezinsleden ziekteverschijnselen vertonen
             dienen ook thuis te blijven. Ze moeten tenminste 24 uur klachtenvrij zijn.

•          Geen handen geven
•          Geen ouders in gebouw
•          Geen externen in het gebouw 
•          Handen wassen bij binnenkomst, na eetmomenten, na buitenspelen en na gym en
              uiteraard na toiletbezoek

•          Niezen in ellenboog
•          Gebruik papieren handdoekjes
•          Geen traktaties
•          Geen voedsel ruilen of delen
•          Geen speelgoed vanuit huis mee

Bij voorkeur: leerlingen moeten zelfstandig naar het toilet kunnen en leerlingen moeten zichzelf kunnen omkleden voor en na de gymles. Wij vragen ouders rekening te houden met de kledingkeuze.

Vanuit Opspoor zal een desinfectiezuil worden geplaats op de Nieuwe Wereld en zal intensiever worden schoongemaakt. (in de bijlage vindt u de richtlijnen van het RIVM)

Fysieke afstand:
Leerlingen mogen met elkaar spelen en in een groepje bij elkaar zitten.
Dit geldt uiteraard niet voor volwassenen. Wij blijven minimaal 1,5 meter uit elkaar.
Wij willen dit ook zoveel mogelijk hanteren tussen leerkracht en leerling. Daar waar mogelijk hebben de leerkrachten die dit wenselijk vinden hun eigen ruimte begrensd in het klaslokaal.

Pauzetijden en buitenspelen
De leerlingen worden zoveel als mogelijk mee naar buiten genomen.
Ouder mogen niet in school en daardoor kunnen we geen gebruik maken van de TMO voor de tussen de middagopvang .         Daarom wordt het toezicht geregeld door de leerkrachten zelf.
Het schoolplein wordt verdeeld in meerdere vakken zodat de buiten spelende groepen niet mengen.

Materialen:
De leerlingen zullen materialen die nu thuis worden gebruikt (werkboeken en leerboeken) mee naar school nemen en aan het einde van de schooldag weer mee naar huis in een stevige tas. Dit is heel belangrijk daar de leerlingen alleen met hun eigen materialen kunnen werken.
Voor de leerlingen in de groepen 7 en 8 die een chroombook van school hebben geleend vragen we om dit chroombook mee te nemen op de dag dat zij naar school gaan. Dat dient natuurlijk op voorzichtige en veilige wijze te gebeuren.
Mocht de leerling iets vergeten zijn dient de ouder/verzorger dit na te brengen. De leerling haalt dit bij het hek op. De ouder/verzorger komt niet zelf het plein op

NB: ouders die in het bezit zijn van een leen chroombook van school en deze niet langer nodig hebben verzoeken we om deze z.s.m. te retourneren.


(Nood)opvang:
Leerlingen met ouders/verzorgers in cruciale beroepen zijn gedurende de schooltijden op alle dagen welkom indien nodig. Wilt u gebruik maken van deze noodopvang dan kunt u dit per mail melden bij de directie d.vanalfen@opspoor.nl . Heeft u ná schooltijd opvang nodig (als u in deze categorie valt) dient u dit met SKOP of een andere kinderopvangorganisatie op te nemen.
Voor de kinderen die normaliter gebruik maken van opvang bij SKOP of Partou is er nu alleen voor- en naschoolse opvang op de dagen dat de leerlingen naar school gaan. Mocht u een contract afgesloten hebben voor opvang op andere dagen, dan dient u contact op te nemen met SKOP of de andere kinderopvangorganisatie

Schoolreizen/ excursies/ uitjes en feesten
Helaas, maar al deze festiviteiten zijn voor dit schooljaar reeds afgelast. Wij hopen met elkaar het aankomende schooljaar deze achterstand dubbel en dwars in te halen. De verjaardag van uw kind wordt wel gevierd maar ze mogen helaas niet trakteren. Ook dit kan later worden ingehaald.

Oudergesprekken
Ouders/verzorgers kunnen we helaas voorlopig nog niet ontvangen binnen de muren van de school.
Toch willen we kijken of het mogelijk is om in de weken na de meivakantie telefonische of videogesprekken met ouders te voeren indien gewenst.
Voor de leerlingen van groep 7 zal de leerkracht de voorlopig adviesgesprekken eveneens op deze manier proberen te organiseren vanaf de tweede week na de meivakantie.
Geen externen in de school
Tot nadere berichtgeving zijn er geen externen in het schoolgebouw. Geen ouders/verzorgers, maar ook geen ambulante begeleiders en/of dyslexie-behandelaren. Daar waar het kan zijn wel stagiaires welkom
MR
Het onderwijsplan zoals nu gevormd heeft instemming van de MR.

Wij realiseren ons dat deze nieuwe situatie van u als ouder een nieuwe routine vraagt. Wij begrijpen dat niet alles meteen goed verloopt. Routines moeten worden ontwikkeld en dat heeft tijd en aandacht nodig.

Mocht u vragen hebben dan kunt u deze aan de leraar, intern begeleider, ondersteuner of schoolleiding stellen

We hopen u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd, maar realiseren ons dat nog lang niet alle vragen beantwoord zijn.
Daarom zullen we op vrijdag 8 mei u een laatste update geven over de start van maandag 11 mei.
Mocht u tussendoor nog vragen hebben dan kunt u ons via BasisOnline bereiken.


Wij danken u voor uw enorme inzet en steun tijdens het thuisonderwijs.

Wij wensen iedereen een heel fijne meivakantie.

Namens het team van obs De Nieuwe Wereld


Met vriendelijke groet,                                                                                 
Dennis van Alfen                                                                                               
Directeur                                                                                                                                                                         

 

T 0299 647 374
dir@obsdenieuwewereld.nl  
http://www.obsdenieuwewereld.nl                                                                      
…………………………………………………………………………………………………………………….
obs De Nieuwe Wereld • Yellowstone 11 • 1448 XW • Purmerend

 
groepen Brengtijd Ophaaltijd
Groepen
8a en 6/7  hoofdingang
8:20- 8:25 14:25 
Groep 3  
             kleuteringang
 
Groep 8b en 7
          hoofdingang
8:25- 8:30 14:30
Groep 1/2a       
              kleuteringang
Groep 4a
piekgebouw 4a kant
Groep 5
               hoofdingang
8:30 – 8:35 14:35
Groep 4b
    piekgebouw 4b kant
Groep 1-2c
            kleuteringang
Groep 6
          hoofdingang
8:35 – 8:40 14:40
Groep 1-2 b
           kleuteringang

Let op: Gezinnen met meerdere kinderen komen op de tijd van het jongste kind.

 

Leerlingen aan het woord

Ik vind het fijn hoe de juf uitlegt en hoe je op school behandeld wordt en dat ze er alles aan doen dat je het leuk hebt op school".

"Je kan goed leren en er zijn leuke klassen en gewoon een leuke school".