Nieuwsbrief 1 november 2019

28-10-2019
Beste ouders en verzorgers,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van obs de Nieuwe Wereld

Staking woensdag 6 november a.s.
Zoals we u eerder hebben geïnformeerd zal woensdag 6 november a.s. de school dicht zijn in verband met de landelijke staking in het onderwijs.
Jaarverslag en bijeenkomst 12 november 2019
Vanaf vandaag staat het Jaarverslag van onze school in het ouderportaal. Daarin kunt u teruglezen wat we op onderwijskundig gebied hebben gedaan, waar de MZR zich sterk voor heeft gemaakt, hoe uw ouderbijdrage is besteed en wat de plannen zijn voor dit schooljaar.
Afgelopen jaren hebben we ervaren dat er helaas geen belangstelling was voor de jaarvergaderingen die we organiseerden, waarbij alle betrokken leden van de MR, OV en team aanwezig waren. Daarom zal dit jaar de jaarlijkse bijeenkomst  bestaan uit een inloopmoment waarop belangstellenden toelichting kunnen vragen op het Jaarverslag. Hierbij zal een afvaardiging van de directie (namens het team), de Medezeggenschapsraad en de Oudervereniging aanwezig zijn om indien gewenst, toelichting te geven op het Jaarverslag en eventuele vragen te beantwoorden.

                      Inloop Jaarverslag DNW
Datum                         : 12 november 2019

Aanvang                     : 19:30 uur
Plaats                         : obs De Nieuwe Wereld

19.15 uur:               inloop met koffie & thee
19.30 uur:               aanvang en gelegenheid voor vragen en/of toelichting op het Jaarverslag van obs De Nieuwe Wereld.

20:00  sluiting

Jaarverslag 2018 OPSPOOR.png
Jaarverslag stichting OPSPOOR 2018
Ook het Jaarverslag van onze stichting OPSPOOR is gereed en in te zien. Via deze link kunt het verslag inzien.
U kunt ook via onze website onder het kopje bestuur de link vinden voor het Jaarverslag 2018 OPSPOOR.

Oproep voor nieuwe TMO-coördinatoren
Wij hebben dringend nieuwe ouders nodig die als TMO-coördinator willen meehelpen.
Met ingang van het volgende schooljaar zullen een aantal van de huidige TMO-coördinatoren afscheid nemen. Dat betekent dat we nu al gemotiveerde collega-coördinatoren zoeken die willen helpen de TMO in goede banen te leiden.
Wat zoeken wij?
-U bent 1 -2 dagen in de week beschikbaar tussen 11.00 en 13.30u.(en evt. op afroep)
-U kunt op een prettige manier omgaan met kinderen en ouders en helder communiceren met leerkrachten.
-U bent consequent in uw handelen.

-U bent tijdens de TMO pauze aanspreekpunt voor leerlingen, ouders en leerkrachten.
-U start spelactiviteiten op met kinderen.
-U helpt bij het oplossen van conflicten tussen kinderen (evt. door inzetten van leerling- mediatoren).
-U krijgt hiervoor een vrijwilligers vergoeding en dient een VOG aan te vragen (verklaring omtrent gedrag).Verder vergaderen de TMO -coördinatoren ongeveer 5x per jaar.


Indien u het bovenstaande u aanspreekt en enthousiast maakt, neem dan contact op met:  tmo@obsdenieuwewereld.nl  of met de directie: d.vanalfen@opspoor.nl .

Highlights GMR-vergadering 08-10-2019

Besproken zijn:
De stand van zaken m.b.t. de fusie OPSO-SPOOR. Dit heeft vertraging opgelopen door de procedures die bij de gemeenten doorlopen moeten worden
Advies inzake bestuursverslag en jaarrekening 2018. Dit is nog niet gegeven aangezien de publieksversie nog niet aangeboden is.
Bestuursformatieplan. Dit wordt op de volgende GMR-vergadering aangeboden
Presentatie van hetgeen tijdens het inspectiebezoek is ingebracht door het bestuur. De inspectie was positief gestemd.
Er zijn vragen gesteld m.b.t. het Functieboek.
De obs De Blauwe Morgenster is gecertificeerd als Daltonschool.
De GMR heeft een nieuwe penningmeester, te weten Hans Huizinga.

Ouders aan het woord

"Duidelijke regels. Positieve school. Er wordt respectvol met elkaar omgegaan."

"Wat ik goed vind aan de school is de sfeer, de manier van omgang met elkaar, de zichtbaarheid van het kind als individu, de manier waarop elk kind er mag zijn zoals hij/zij is. De normen en waarden die worden uitgedragen."